ŻŁOBEK W TORUNIU

 

Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu „Rodzice do pracy a ja do żłobka”.
RPKP 08.04.02-04-0009/19, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  Całkowita kwota dofinansowania: 1 723 704 PLN, wkład UE: 1 465 148,40 PLN.

Dowiedz się więcej

O projekcie

Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu „Rodzice do pracy a ja do żłobka”.
RPKP 08.04.02-04-0009/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 56  rodziców/opiekunów z terenu miasta Torunia, poprzez utworzenie i utrzymanie 56 nowych miejsc opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3.