O PROJEKCIE

Projekt jest realizowany w okresie 02.12.2019 do 31.07.2022 r. przez Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z o.o. mieszczące się w Warszawie przy ulicy Fortel 12.

Zapraszamy!

Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu „Rodzice do pracy a ja do żłobka”.
RPKP 08.04.02-04-0009/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 56  rodziców/opiekunów z terenu miasta Torunia, poprzez utworzenie i utrzymanie 56 nowych miejsc opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3

Projekt jest realizowany w okresie 01.06.2021 do 31.10.2023 r. przez Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Fortel 12.

Biuro projektu znajduje się w Toruniu przy ulicy Włocławskiej 224 c.

Kryteria/zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:

 • Rekrutacja rozpoczyna się 01.04.2020 r. i trwać będzie do 30.06.2020 r (wydłużona do 31.11.2020). , po tym okresie będzie rekrutacja ciągła.
 • Świadczenie usługi opieki na dziećmi rozpoczyna się od grudnia 2020 r.- uczestnicy projektu zostaną poinformowani o dokładnej dacie otwarcia żłobka
 • Czas trwania umowy wynosi maksymalnie 12 miesięcy
 • Rodzic/prawny opiekun jest Uczestnikiem Projektu
 • Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która w momencie przystąpienia do Projektu spełnia łącznie poniższe kryteria dostępu:
  • zamieszkanie, praca lub nauka na terenie miasta Torunia;
  • sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku od 6 miesięcy do 3 lat;
  • przebywanie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim – osoba zatrudniona lub przebywanie na urlopie wychowawczym – osoba bierna zawodowo lub bycie osobą bezrobotną/ niepracującą chcącą powrócić na rynek pracy lub bycie osobą zatrudnioną zagrożoną zwolnieniem z pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem.